Definities

In deze gebruiksvoorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 1. App: de app, FOCUS, waarin Gebruikers door middel van spellen Credits kunnen sparen, die ingewisseld kunnen worden voor diverse aanbiedingen.
 2. Credits: punten die Gebruikers kunnen sparen door gebruik te maken van de App.
 3. Aanbiedingen: kortingen en andere rechten die Gebruikers verkrijgen door het inwisselen van Credits in de App.
 4. Gebruiker: iedere natuurlijke persoon die gebruikmaakt van de App.
 5. Beheerder: Doubble Media.

Toepasselijkheid

 1. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op iedereen die gebruikmaakt van de App.
 2. Afwijking van deze gebruiksvoorwaarden is in beginsel niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de gebruiksvoorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk tussen partijen is overeengekomen.
 3. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze gebruiksvoorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze gebruiksvoorwaarden.
 4. Indien een of meerdere bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

Gebruik van de app

 1. Credits zijn inwisselbaar voor verschillende aanbiedingen in de App. Deze aanbiedingen kunnen voortdurend wisselen. De op dat moment geldende aanbiedingen staan weergegeven in de App. Per aanbieding is aangegeven hoeveel Credits er nodig zijn om de aanbieding te kunnen verzilveren. De eventuele overige voorwaarden die gelden voor de aanbiedingen staan ook weergegeven in de App. Credits zijn niet inwisselbaar tegen contant geld.
 2. Beheerder behoudt zich het recht voor om het verzilveren van een aanbieding te weigeren, terugtrekken of annuleren, in welke vorm dan ook indien er gegronde redenen zijn te geloven dat:
  • Misbruik gemaakt wordt of gepoogd wordt misbruik te maken van de App;
  • Er een overtreding of poging tot schending van deze gebruiksvoorwaarden is;
  • Er gedrag met betrekking tot de App wordt getoond dat diefstal, wangedrag, aanstootgevend gedrag of het verstrekken van onjuiste of misleidende informatie betreft.
 3. Beheerder behoudt zich het recht voor om het gebruik door gebruikers van de App te controleren op naleving van de voorwaarden. Beheerder mag de uitgifte van het account weigeren, terugtrekken of annuleren, in welke vorm dan ook en (op elk gewenst moment) een deelnemer verwijderen indien er gegronde redenen zijn te geloven dat:
  • Misbruik gemaakt wordt of gepoogd wordt misbruik te maken van de App;
  • Er een overtreding of poging tot schending van deze gebruiksvoorwaarden is;
  • Er gedrag met betrekking tot de App wordt getoond dat diefstal, wangedrag, aanstootgevend gedrag of het verstrekken van onjuiste of misleidende informatie betreft.
 4. Ingeval Gebruiker zich niet houdt aan voornoemd toegestane gebruik, behoudt Beheerder zich het recht voor om de eventuele schade die voortvloeit uit dit niet-toegestane gebruik op Gebruiker te verhalen.
 5. In het Privacybeleid kan Gebruiker lezen waarvoor Beheerder de gegevens gebruikt die worden verzameld voor de App en hoe deze gegevens kunnen worden gewijzigd of verwijderd.
 6. Het toegang bieden tot de App houdt niet tevens in de overdracht van intellectuele eigendomsrechten die eventueel bij de ontwikkelaar of Beheerder rusten. Alle intellectuele eigendomsrechten die ontstaan tijdens, of voortvloeien uit, het gebruik van de App behoren toe aan de ontwikkelaar of Beheerder.

Aansprakelijkheid

 1. Beheerder is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Beheerder is uitgegaan van door de Gebruiker verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid Beheerder bekend was.
 2. Beheerder garandeert niet dat de in de App aangeboden informatie en materiaal up-to-date, compleet en/of accuraat is.
 3. Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden raden wij u aan contact met ons op te nemen. Beheerder is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die Gebruiker ontleent aan de App.
 4. Indien het gebruik van de App leidt tot aansprakelijkheid van Beheerder jegens Gebruiker of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de door Beheerder in rekening gebrachte kosten. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het schadebedrag welke door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per gebeurtenis per jaar.
 5. Beheerder is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, winstderving en/of geleden verlies en gemiste besparingen.
 6. Beheerder is niet aansprakelijk wanneer het ten gevolge van een overmachtssituatie zijn verplichtingen niet kan nakomen, noch kan het niet gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien Beheerder daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 7. Beheerder is uitsluitend aansprakelijk voor schade die Gebruiker lijdt, indien en voor zover die schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Beheerder.

Toepassing

 1. Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van het gebruik van de App worden beslecht bij de bevoegde rechter van de rechtbank van het arrondissement waarin Beheerder is gevestigd.