Terms

Bekijk hier onze voorwaarden.

Terms

GEBRUIKSVOORWAARDEN FOCUS SOCIAL WEBSHOP APP / PRIVACY & AVG / 

ALGEMENE VOORWAARDEN (VERSIE 20-11-2023)

 

DOUBBLE MEDIA BV (“DOUBBLE“) is de aanbieder van de Focus Social Webshop App (“App”) welke App beschikbaar is via de website www.focusapp.nl, via Playstore en de App store en te gebruiken op smartphones. Deze App is ontwikkeld onder verantwoordelijkheid van DOUBBLE MEDIA BV, gevestigd te Pastoor kerstenstraat 40, 5831EW Boxmeer, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 74230875. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de App. Alle informatie over de App is te vinden op www.focusapp.nl 

 

De Focus Social Webshop App is een app, waarin merken gekoppeld worden aan gebruikers op basis van interesses en verhalen welke een merk beschrijven c.q. inspirerend zijn voor het merk.

In deze voorwaarden wordt de Focus Social Webshop App aangeduid met het woord ‘App’.

 

Deze verzameling voorwaarden bevatten de voorwaarden voor het gebruik van de App (artikel 1 tot en met 8), de wijze waarop DOUBBLE met persoonsgegevens omgaat in de App en voldoet aan de bepalingen uit de AVG (artikel 9 tot en met 17) en de algemene voorwaarden (artikel 18 tot en met 32) welke van toepassing zijn in de relatie tussen DOUBBLE en de Gebruiker. 

 

Gebruiksvoorwaarden App

 

 1. Definities

1.1. Gebruiksvoorwaarden: het recht om gebruik te maken van de App conform de voorwaarden zoals overeengekomen. 

1.2. App: Focus Social Webshop App welke gebruikt kan worden op smartphones, inclusief nieuwe versies.

1.3. Gebruiker: degene die met DOUBBLE een overeenkomst heeft afgesloten of daartoe een aanvraag indient of degene die gebruikt maakt van de App.

1.4. Website: de website onder de domeinnaam www.focusapp.nl

 1. DOUBBLE: de besloten vennootschap DOUBBLE MEDIA BV gevestigd te Pastoor kerstenstraat 40, 5831EW Boxmeer. 
 2. Dienst(en): het door DOUBBLE beschikbaar stellen en houden van de App ten behoeve van het koppelen van merken van Partners aan Gebruikers op basis van interesses.
 3. Data: De door een Gebruiker via de Dienst ingevoerde gegevens.
 4. Documentatie: de gebruikersgerichte handleidingen ten behoeve van het gebruik van de App.
 5. Specificaties: de in de overeenkomst beschreven functionaliteit en werking van de App.
 6. Gebrek(en): aantoonbare afwijking(en) in de App ten opzichte van de daarvoor in de Specificaties overeengekomen eigenschappen.
 7. Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrecht, merkrecht, octrooirecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankrecht en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties.
 8. Overeenkomst: de overeengekomen prestaties van partijen inclusief de Gebruiksvoorwaarden App / Privacy & AVG bepalingen en de algemene voorwaarden.
 9. Partner: de leverancier van content in de App.
 10. Persoonsgegeven(s): alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
 11. Partij: iedere partij bij de overeenkomst.
 12. Partijen: DOUBBLE en de Gebruiker gezamenlijk.

 

 1. Toepasselijkheid

2.1. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op (elk gebruik van) de App en de daarmee te verstrekken Diensten. 

2.2. De Gebruiksvoorwaarden zijn daarnaast van toepassing op alle informatie, gegevens, afbeeldingen, video- en geluidsfragmenten of andere content die worden aangeleverd, gelezen of anderszins verspreid ten behoeve van/middels/vanuit/in de App.

2.3. Door het gebruik van de App (waaronder mede wordt verstaan het downloaden en de installatie daarvan) aanvaardt de Gebruiker deze Gebruiksvoorwaarden. 

2.4. Uitsluitend deze voorwaarden zijn van toepassing, ongeacht een eventuele (eerdere) verwijzing van Gebruiker naar zijn eigen of andere voorwaarden. DOUBBLE wijst uitdrukkelijk de eventueel door Gebruiker van toepassing verklaarde voorwaarden van de hand.

2.5. Alvorens de App kan worden gebruikt dient de Gebruiker separaat inhoudelijk kennis te nemen van de Privacy policy & Cookie Policy DOUBBLE en deze vervolgens te accepteren.

2.6. De Privacy policy & Cookie Policy DOUBBLE en de deze voorwaarden zijn tevens te raadplegen, te downloaden, op te slaan en te printen op www.focusapp.nl

2.7. Daar waar de App gebruikmaakt van Diensten van derde(n), zijn tevens de algemene voorwaarden en het privacy- en/of cookiebeleid van de betreffende derde(n) van toepassing. DOUBBLE is niet verantwoordelijk voor de Diensten, de algemene voorwaarden en het privacy- en cookie beleid van de derde(n).

2.8. Indien via de App eventueel beschikbare aanvullende Diensten worden afgenomen en/of indien wordt deelgenomen aan eventueel aangeboden (promotionele) acties, kunnen aanvullende voorwaarden van DOUBBLE van toepassing zijn. Indien en voor zover die aanvullende voorwaarden in strijd zijn met de voorwaarden, prevaleren deze aanvullende voorwaarden.

 

 1. Gebruik

3.1. De Gebruiker kan de App gratis downloaden via www.focusapp.nl, App Store en Playstore.

3.2. Nadat de Gebruiker de App heeft gedownload, dient de Gebruiker zich te registreren via de App. Op de verwerking van persoonsgegevens via de App zijn de artikelen 9 tot en met 17 van deze voorwaarden van toepassing. Alle persoonsgegevens die verwerkt worden verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming EU 2016/679, zoals verder gespecificeerd in deze voorwaarden.

3.3. Indien de Gebruiker jonger is dan 16 jaar, dient hij voor het gebruik van de App de toestemming van zijn ouder(s) of zijn wettelijke vertegenwoordiger(s) te hebben. Door deze Gebruiksvoorwaarden te accepteren, garandeert de Gebruiker dat hij 16 jaar of ouder is of toestemming heeft van zijn ouders of wettelijke vertegenwoordiger(s).

3.4. Om van de App gebruik te kunnen maken, dient de Gebruiker zelf op eigen kosten zorg te dragen voor de daarvoor noodzakelijke Apparatuur, systeemprogrammatuur en (internet)verbinding c.q. mobiele abonnementen. 1. Gebruiksrecht

4.1. Door het downloaden van de App verkrijgt de Gebruiker een niet-exclusief, niet overdraagbaar, persoonlijk en herroepelijk recht om de App voor niet-commercieel gebruik te gebruiken op een smartphone of ander (draagbaar) apparaat. 

4.2. DOUBBLE biedt geen technische ondersteuning en kan derhalve niet garanderen dat de App op het toestel of apparaat (foutloos) functioneert.

4.3. Het is de Gebruiker niet toegestaan om de App op welke wijze dan ook te distribueren en/of aan een derde beschikbaar te stellen; aan te sluiten op een netwerk waardoor andere apparaten van deze App gebruik zouden kunnen maken; te deassembleren, decompileren of onderwerpen aan reverse engineering.

4.4. Het is de Gebruiker niet toegestaan de App op een oneigenlijke wijze te gebruiken of op een wijze die nadelig kan zijn voor DOUBBLE.

4.5. Evenmin mag de Gebruiker technische voorzieningen die bedoeld zijn om de App te beschermen (laten) verwijderen of (laten) omzeilen. 

4.6. De inlogcode dient door de Gebruiker strikt vertrouwelijk te worden behandeld. Ingeval een inlogcode bekend is geworden voor een derde, dient de Gebruiker de inlogcode onmiddellijk te wijzigen of – indien hij/zij zich niet meer in zijn gebruikersaccount kan aanmelden, contact op te nemen met DOUBBLE via de website. 

 

 1. Beëindiging Gebruiksrecht

5.1. Het Gebruiksrecht geldt voor onbepaalde duur onder de voorwaarden zoals overeengekomen, maar de Gebruiker kan het gebruik van de App op ieder gewenst moment beëindigen, door de App van zijn/haar mobiele Apparaat te verwijderen of te de-installeren. 

5.2. DOUBBLE heeft het recht het Licentierecht schriftelijk met onmiddellijke ingang en zonder tot enige vergoeding gehouden te zijn, te beëindigen, onder meer in geval van misbruik of onbevoegd gebruik van de App. Op het moment van beëindiging van het Licentierecht zal de Gebruiker de App niet meer kunnen gebruiken en van zijn/haar mobiele Apparaat verwijderen.

5.3. DOUBBLE heeft te allen tijde het recht om de App aan te passen, gegevens te wijzigen of te verwijderen, het gebruik van de App te beperken of de Gebruiker de toegang tot de App geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of blijvend te ontzeggen. 

5.4. DOUBBLE kan een upgrade voor de App beschikbaar stellen. De upgrade kwalificeert alsdan als App in de zin van de Gebruiksvoorwaarden.

5.5. De Gebruiker is verplicht ervoor zorg te dragen dat het gebruik van de App niet in strijd is met deze Gebruiksvoorwaarden, wettelijke bepalingen of rechten van derden. Daarnaast zal de Gebruiker bij het gebruik van de App op geen enkele wijze hinder of schade veroorzaken of laten veroorzaken ten laste van DOUBBLE of derden, noch de App op zodanige wijze gebruiken dat de goede werking van de Diensten en/of de App wordt verstoord. 

5.6. Het gebruik van de App is voor eigen rekening en risico van de Gebruiker.

5.7. DOUBBLE is niet aansprakelijk voor schade of letsel welke voortvloeit uit het gebruik van de App en Diensten. 

5.8. De Gebruiker vrijwaart DOUBBLE voor alle mogelijke aanspraken van derden als gevolg van het Gebruik van de App en/of de Diensten. De Gebruiker zal DOUBBLE alle redelijke schade en kosten (waaronder maar niet beperkt tot (buiten)gerechtelijke kosten) vergoeden die DOUBBLE als gevolg van dergelijke aanspraken lijdt. 

5.9. Behoudens in het geval van opzet of grove nalatigheid is DOUBBLE niet aansprakelijk voor enige schade van welke aard ook verband houdende met het tijdelijk niet, niet juist of niet volledig beschikbaar zijn van de App en het niet (volledig) functioneren van de (mobiele) verbinding van de Gebruiker, DOUBBLE of van derden, waardoor de Diensten niet (volledig) kunnen worden geleverd. 

 

 1. Verantwoordelijkheid van DOUBBLE

6.1. Alle intellectuele eigendomsrechten en/of vergelijkbare rechten met betrekking tot de (inhoud van de) Diensten, de App, waaronder onderliggende software, afbeeldingen, video- en geluidsfragmenten, berusten uitsluitend en exclusief bij DOUBBLE, dan wel bij haar licentiegevers. 

6.2. De App is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. DOUBBLE kan echter niet garanderen dat de App altijd zonder onderbreking, fouten of gebreken beschikbaar zal zijn of zal werken en dat de verschafte informatie volledig, juist of up-to-date is. DOUBBLE spant zich in voor een goed functionerende App en om eventuele problemen zo spoedig mogelijk op te lossen. 

6.3. DOUBBLE kan de App (onaangekondigd) tijdelijk of permanent buiten gebruik stellen voor Gebruiker, zonder dat de Gebruiker daar enige rechten aan kan (kunnen) ontlenen.

6.4. DOUBBLE is niet verantwoordelijk voor schades die ontstaan door ondeskundig gebruik van de App. De Gebruiker gebruikt de App en de Diensten op eigen risico. 

6.5. DOUBBLE is niet verantwoordelijk voor schade ontstaan doordat de Gebruiker voor zijn gebruikersaccount een ongeschikte inlogcode heeft gekozen of de inlogcode niet veilig heeft bewaard, of voor schades die door een derde worden veroorzaakt, voor wie de Gebruiker de toegang tot de Diensten mogelijk heeft gemaakt.

 

 1. Wijzigingen van deze Gebruiksvoorwaarden

7.1. DOUBBLE is gerechtigd deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd eenzijdig te wijzigen of aan te vullen, waarbij de Gebruiker echter altijd via de App de meest recente versie kan raadplegen. De Gebruiker van de App wordt geadviseerd de inhoud van deze Gebruiksvoorwaarden regelmatig op wijzigingen te controleren. Wanneer er wezenlijke wijzigingen plaatsvinden in deze Gebruiksvoorwaarden, volgt tevens een duidelijke kennisgeving, bijvoorbeeld via een banner op deze website of een notificatie via de App of per e-mail. 

7.2. Door het gebruik van de App voort te zetten nadat de Gebruiksvoorwaarden zijn gewijzigd en/of de kennisgeving is gedaan, stemt de Gebruiker in met de toepasselijkheid van de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden. Alle eventuele wijzigingen in de Gebruiksvoorwaarden treden in werking binnen veertien (14) dagen na publicatie daarvan via de App, de website www.focusapp.nl of via e-mail, tenzij uitdrukkelijk een andere termijn is vermeld.

 

 1. Niet instemmen met Gebruiksvoorwaarden

8.1. Indien de Gebruiker niet instemt met wijzigingen in deze Gebruiksvoorwaarden, dient de Gebruiker het gebruik van de App te beëindigen. Voor zover wijzigingen in de Gebruiksvoorwaarden leiden tot wezenlijke wijzigingen met betrekking tot de door DOUBBLE te verschaffen prestaties onder de met de Gebruiker gesloten gebruikersovereenkomst tot gebruik van de App, wordt de Gebruiker daarbij in de gelegenheid gesteld om deze gebruikersovereenkomst te beëindigen door contact op te nemen met www.focusapp.nl

Privacy en AVG 

 

 1. Privacy en AVG

9.1. De App verwerkt persoonsgegevens van Gebruiker in de zin van artikel 4 lid 1 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (verder: AVG). 

9.2. De verwerking van persoonsgegevens geschiedt in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming EU 2016/679.

9.3. De Gebruiker is hierbij te zien als ‘Betrokkene’ in de zin van de artikel 4 lid 1 van de AVG en DOUBBLE treedt hierbij op als ‘Verwerkingsverantwoordelijke’ in de zin van artikel 4 lid 7 van de AVG en tevens als ‘Verwerker’ in de zin van artikel 4 lid 8 van de AVG.

9.4. Een Persoonsgegeven in de zin van deze artikelen is alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon („de Betrokkene”).

9.5. Verwerker is DOUBBLE en of de door DOUBBLE ingeschakelde derde(n): een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een Dienst of een ander orgaan die/ dat ten behoeve van de Verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zoals bedoeld in artikel 4 lid 8 AVG. 

9.6. De verwerking van persoonsgegevens is een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens, zoals bedoeld in artikel 4 lid 2 AVG.

9.7. De Betrokkene is een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon degene op wie een Persoonsgegeven betrekking heeft, zoals bedoeld in art. 4 lid 1 AVG.

9.8. Een Derde is ieder, niet zijnde de Betrokkene, de Verwerkingsverantwoordelijke, de Verwerker, of enig persoon die onder rechtstreeks gezag van de Verwerkingsverantwoordelijke of de Verwerker gemachtigd is om Persoonsgegevens te verwerken, zoals bedoeld in art. 4 lid 10 AVG.

9.9. Verwerkingsverantwoordelijke/ Verwerker DOUBBLE stelt Gebruiker te allen tijde in staat om binnen de wettelijke termijnen te voldoen aan de verplichtingen op grond van de AVG, meer in het bijzonder de rechten van Betrokkenen, zoals, maar niet beperkt tot, een verzoek om inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van persoonsgegevens en het uitvoeren van een gehonoreerd aangetekend verzet.

9.10. Betrokkenen hebben specifiek het recht te verzoeken een verzochte verwijdering van Persoonsgegevens te doen laten doorgeven aan alle instanties welke de Persoonsgegevens hebben ontvangen (‘het recht om vergeten te worden’). Betrokkene heeft het recht een afschrift te doen laten verstrekken van de van hem of haar opgeslagen Persoonsgegevens (‘dataportabiliteit’). De redelijke kosten die DOUBBLE hierbij maakt, kunnen aan Betrokkene in rekening worden gebracht.

 

 1. Verwerking persoonsgegevens

10.1. DOUBBLE verwerkt Persoonsgegevens slechts in opdracht van Gebruiker, behoudens afwijkende dwingendrechtelijke verplichtingen.

10.2. DOUBBLE verwerkt Persoonsgegevens ten behoeve van Gebruiker.

10.3. De personen die werkzaam zijn bij DOUBBLE of een door haar ingeschakelde Derde voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift een geheimhoudingsplicht geldt, zijn verplicht tot geheimhouding van de Persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen, tenzij enig wettelijk voorschrift hen tot mededeling verplicht of uit hun taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit.

10.4. DOUBBLE treft passende maatregelen om de fysieke en logistieke beveiliging van de Persoonsgegevens adequaat in te richten tegen verlies of aantasting en tegen enige vorm van onbevoegde kennisneming, wijziging en verstrekking dan wel anderszins onrechtmatige Verwerking van de Persoonsgegevens. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging daarvan, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen Persoonsgegevens meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van bedoelde Persoonsgegevens en informatie te voorkomen. DOUBBLE legt de maatregelen schriftelijk vast, zorgt er voor dat deze state-of-the-art zijn en blijven en waarborgt dat de beveiliging zoals bedoeld in dit artikellid voldoet aan de beveiligingseisen op grond van de AVG. 

10.5. De redelijke kosten die DOUBBLE maakt bij noodzakelijke of aangevraagde aanpassing van de beveiliging, anders dan om deze te laten voldoen aan de tussen DOUBBLE en Gebruiker overeengekomen maatregelen, kunnen door DOUBBLE aan Gebruiker in rekening worden gebracht.

 

 1. Informatieverstrekking aan Gebruiker 

11.1. DOUBBLE zal Gebruiker desgevraagd schriftelijk informatie verstrekken met betrekking tot de (organisatie van) de verwerking en beveiliging van Persoonsgegevens en de Gebruiker in staat stellen zich ervan te vergewissen dat de overeengekomen en wettelijke verplichtingen op basis van de AVG of andere toepasselijke regelgeving betreffende de verwerking van Persoonsgegevens worden nageleefd. DOUBBLE verschaft op schriftelijk verzoek inzicht in de locatie(s) alwaar de Verwerking plaatsvindt of heeft plaatsgevonden.

11.2. DOUBBLE instrueert de bij haar werkzame personen die betrokken zijn bij de Diensten aan Gebruiker over de bepalingen van dit artikel. Indien DOUBBLE een Derde inschakelt voor de uitvoering van een overeenkomst ontheft dit DOUBBLE niet van haar verplichtingen met betrekking tot de verwerking van de Persoonsgegevens. DOUBBLE zal ervoor zorgdragen dat de betreffende Derde eveneens handelt in overeenstemming met de bepalingen uit dit artikel met betrekking tot de verwerking van Persoonsgegevens.

 

 1. Datalekken

12.1. Indien DOUBBLE enige vorm van (pogingen tot / dreigende) onbevoegde kennisneming, wijziging en verstrekking dan wel anderszins onrechtmatige verwerking van Persoonsgegevens signaleert dan wel verlies van Persoonsgegevens, zal zij de Gebruiker hierover onmiddellijk inlichten en op eigen initiatief alle redelijkerwijs benodigde maatregelen treffen om de Persoonsgegevens te revindiceren en verdere onbevoegde kennisneming, wijziging, en verstrekking dan wel anderszins onrechtmatige verwerking te voorkomen of te beperken.

12.2. Bij het plaatsvinden van een incident dat valt onder de Meldplicht Datalekken zoals bedoeld artikel 33 en 34 AVG, meldt DOUBBLE dit onverwijld, na kennisneming van het incident, aan de Gebruiker, waarbij DOUBBLE eventueel melding zal doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, waarbij een eventuele melding binnen 72 uur na ontdekking van het incident zal worden gedaan. DOUBBLE houdt Gebruiker op de hoogte van de ontwikkelingen rondom het incident en verleent volledige medewerking voor het eventueel melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

 1. Informatieverstrekking derden

13.1. Indien DOUBBLE een verzoek van een Nederlandse of buitenlandse opsporings-, strafvorderings- of nationale veiligheidsinstantie ontvangt om (inzage in) Persoonsgegevens te verschaffen, zal DOUBBLE uitsluitend aan een dergelijk verzoek zijn medewerking verlenen, indien zij daartoe wettelijk verplicht is. Ter waarborging van de bescherming van de Persoonsgegevens zal DOUBBLE alsdan ervoor zorgdragen dat zij niet meer Persoonsgegevens verstrekt dan strikt noodzakelijk om aan het verzoek te voldoen. 

13.2. Indien de mogelijkheid bestaat om in rechte op te komen tegen het verzoek tot verstrekking van Persoonsgegevens of een eventueel verbod om derden over het verzoek te informeren, zal Gebruiker deze mogelijkheid benutten, waarbij de kosten van het optreden in rechte worden gedragen door de Gebruiker.

13.3. Indien DOUBBLE op basis van het aan haar gerichte verzoek tot verstrekking van Persoonsgegevens niet is toegestaan om derden, waaronder de Gebruiker, in te lichten over het ontvangen verzoek tot en de eventuele opvolgende verstrekking aan een Nederlandse of buitenlandse opsporings-, strafvorderings- of nationale veiligheidsinstantie, dan wordt DOUBBLE uitsluitend in het kader van het betreffende verzoek de Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG voor de verstrekking van de betreffende Persoonsgegevens. Zodra dit DOUBBLE is toegestaan, zal zij de Gebruiker inlichten over ontvangen verzoeken en eventuele opvolgende verstrekkingen van Persoonsgegevens. Gebruiker vrijwaart DOUBBLE voor alle gevolgen van de verstrekking van Persoonsgegevens op grond van dit artikel.

 

 1. Opslag Europa en uitbesteding

14.1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen partijen, wordt de data die DOUBBLE verwerkt te allen tijde opgeslagen in landen binnen de Europese Economische Ruimte. Indien DOUBBLE gegevens daarbuiten wenst te verwerken, zal DOUBBLE hiervoor schriftelijk toestemming vragen aan Gebruiker, en alleen voor zover dat land een passend beschermingsniveau in de zin van de AVG kan bieden. In dat verzoek zal DOUBBLE opgave doen van de landen waar de eventuele Verwerking c.q. opslag na schriftelijke toestemming van Gebruiker plaats zal vinden.

14.2. Gebruiker geeft DOUBBLE algemene toestemming delen van de Verwerking uit te besteden aan sub-bewerkers, onder de voorwaarde dat DOUBBLE met deze ander schriftelijk is overeengekomen dat DOUBBLE in staat wordt gesteld om de bepalingen in deze overeenkomst na te leven. Gebruiker heeft het recht om op redelijke gronden bezwaar te maken tegen het toevoegen of vervangen van sub-bewerkers door DOUBBLE
 1. Beëindiging Gebruikersovereenkomst

15.1. Bij beëindiging van de Gebruikersovereenkomst tussen Gebruiker en DOUBBLE om welke reden ook, zal DOUBBLE ervoor zorgdragen dat naar eigen keuze van Gebruiker op werkbare wijze alle of een door Gebruiker bepaald deel van de Persoonsgegevens worden vernietigd op alle locaties en daarvan bewijs overleggen. In het kader van de dienstverlening aan Gebruiker, maakt de DOUBBLE back-ups van de informatie die de Gebruiker in het systeem heeft geregistreerd. 

15.2. DOUBBLE zal op eerste verzoek van de Gebruiker of wettelijk toezichthouder meewerken aan een audit die de achtergebleven data controleert. De redelijke kosten die DOUBBLE maakt bij het voldoen aan deze eis, kan zij aan Gebruiker in rekening brengen.

 

 1. Audit

16.1. Gebruiker heeft het recht om de verwerking door DOUBBLE te controleren, dan wel te laten auditen op de naleving van de overeengekomen technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen, de van toepassing zijnde instructies, wet- en regelgeving en de naleving van de genoemde maatregelen die nodig zijn om te voldoen aan de meldplicht, bedoeld in artikel 33 en 34 AVG. Gebruiker sluit hiervoor in beginsel aan bij het reguliere auditproces dat DOUBBLE heeft georganiseerd en zal niet zonder redelijke gronden een aanvullende audit aanvragen. Alle audits dienen te worden uitgevoerd door een onafhankelijke deskundige partij.

16.2. DOUBBLE is verplicht de Gebruiker of controlerende instantie in opdracht van Gebruiker toe te laten en verplicht alle medewerking te verlenen zodat de controle daadwerkelijk uitgevoerd kan worden. Hierbij wordt uitdrukkelijk geen inzicht verleend tot bedrijfsgeheimen van DOUBBLE, Persoonsgegevens van haar andere klanten noch tot gegevens die onder een wettelijke of contractuele geheimhoudingsplicht van DOUBBLE, anders dan jegens Gebruiker, vallen. DOUBBLE verklaart alle verwerkingen van Persoonsgegevens voor Gebruiker deugdelijk geadministreerd te hebben en houden en zal deze administratie op eerste verzoek ter beschikking stellen aan de Gebruiker of de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

16.3. Gebruiker zal de audit slechts (laten) uitvoeren na een voorafgaande schriftelijke melding aan DOUBBLE en in overleg met DOUBBLE te maken afspraken omtrent tijd en plaats van de audit. De kosten van een audit komen te allen tijde voor rekening van Gebruiker.

16.4. DOUBBLE staat er voor in de door de Gebruiker ingeschakelde controlerende instantie aangegeven aanbevelingen ter verbetering binnen redelijke termijn uit te voeren, mits deze noodzakelijk zijn om te voldoen aan de voorwaarden van dit artikel.

 

 1. Rechten betrokkene

17.1. Verwerker DOUBBLE en de door Verwerker ingeschakelde derde(n) verwerken slechts verder persoonsgegevens voor zover de Betrokkene ondubbelzinnig toestemming heeft gegeven voor de verwerking, waarbij de doeleinden van de verwerking aan de Betrokkene zijn mede gedeeld als bedoeld in artikel 6 lid 1 a AVG, dan wel welke verwerking ter uitvoering geschiedt van een overeenkomst waarbij de Betrokkene partij is als bedoeld in artikel 6 lid 1 onder b AVG.

17.2. Verwerker DOUBBLE draagt er voor zorg dat een eventuele verdere verwerking van persoonsgegevens in het gerechtvaardigd belang van Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker in de zin van artikel 6 lid 1 onder f AVG (bijvoorbeeld: direct marketing) niet gebeurt zonder een afweging tussen het belang van Verwerkingsverantwoordelijke en Betrokkene. 

17.3. Verwerker DOUBBLE verwerkt de persoonsgegevens van elke individuele Gebruiker logisch en fysiek strikt gescheiden van andere individuele Gebruiker en zal deze over en weer nimmer ter beschikking stellen anders dan met uitdrukkelijke toestemming van de individuele Gebruiker.

17.3. Verwerker DOUBBLE draagt er zorg voor dat de toestemming als bedoeld in artikel 6 lid 1 onder a AVG overeenstemt met artikel 4 lid 11 AVG: ‘elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene door middel van een verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling hem betreffende verwerking van persoonsgegevens aanvaardt’.

17.4. Verwerker DOUBBLE draagt er zorg voor dat de te geven toestemming door Betrokkene in een ´begrijpelijke en gemakkelijk toegankelijke vorm en in duidelijke en eenvoudige taal zodanig gepresenteerd dat een duidelijk onderscheid kan worden gemaakt met de andere aangelegenheden’ als bedoeld in artikel 7 lid 2 AVG en dat eenmaal gegeven toestemming op een eenvoudige wijze via hetzelfde medium als waarbij toestemming is gegeven kan worden ingetrokken. Toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens kan hierbij geen conditie zijn voor verdere dienstverlening.

17.5. Elke Betrokkene heeft ten opzichte van de Verwerker DOUBBLE de volgende rechten:

 1. Bij het verstrekken van persoonsgegevens worden de Betrokkene minimaal vooraf de identiteit en de contactgegevens van de Verwerkingsverantwoordelijke en  de verwerkingsdoeleinden medegedeeld in de zin van artikel 13 lid 1 AVG.
 2. Om een behoorlijke en transparante verwerking te waarborgen in de zin van artikel 13 lid 2 AVG, wordt de Betrokkene vooraf medegedeeld: 
 3. a) de periode gedurende welke de persoonsgegevens zullen worden opgeslagen, of indien dat niet mogelijk is, de criteria ter bepaling van die termijn,
 4. b) het recht van de Betrokkene DOUBBLE te verzoeken om inzage van en rectificatie of wissing van de persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid; 
 5. c) wanneer de verwerking is gebaseerd op artikel 6, lid 1, punt a AVG (toestemming verwerking persoonsgegevens), of artikel 9, lid 2, punt a AVG (toestemming verwerking bijzondere persoonsgegevens), dat de Betrokkene het recht heeft de toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan; 
 6. d) dat de Betrokkene het recht heeft klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;
 7. e) of de verstrekking van persoonsgegevens een wettelijke of contractuele verplichting is dan wel een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten, en of de Betrokkene verplicht is de persoonsgegevens te verstrekken en wat de mogelijke gevolgen zijn wanneer deze gegevens niet worden verstrekt; 
 8. f) het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van de in artikel 22, leden 1 en 4, bedoelde profilering, en, ten minste in die gevallen, nuttige informatie over de onderliggende logica, alsmede het belang en de verwachte gevolgen van die verwerking voor de Betrokkene. 

17.6. Wanneer de Verwerker DOUBBLE voornemens is de persoonsgegevens verder te verwerken voor een ander doel dan dat waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld, verstrekt de Verwerker DOUBBLE de Betrokkene vóór die verdere verwerking informatie over dat andere doel en alle relevante verdere informatie als hierboven onder punten  17.5.2 a. tot en met f.

17.7. Elke Betrokkene heeft het recht op inzage in de opgeslagen persoonsgegevens als bedoeld in artikel 15 AVG, het recht op rectificatie als bedoeld in artikel 16 AVG, het recht op gegevenswissing als bedoeld in artikel 17 AVG, het recht op beperking van de verwerking als bedoeld in artikel 18 AVG en het recht op het verkrijgen van kopie van de persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm als bedoeld in artikel 20 AVG, en hij heeft het recht die gegevens aan een andere Verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.Algemene voorwaarden gebruik Focus Social Webshop App

 

18. Toepasselijkheid

18.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en op alle (rechts)handelingen tussen Partijen, ook wanneer die (rechts)handelingen niet mochten leiden tot, of niet in verband staan met, een overeenkomst

18.2. De voorwaarden zijn tevens van toepassing op ieder gebruik door Gebruiker van de Website.

18.3. De toepasselijkheid van eventuele door de Gebruiker gehanteerde algemene voorwaarden is uitgesloten.

 

19. Communicatie

19.1. Iedere communicatie tussen DOUBBLE en Gebruiker kan elektronisch geschieden behoudens voor zover in deze voorwaarden en/of de overeenkomst en/of de wet daarvan wordt afgeweken.

19.2. De door DOUBBLE ontvangen of opgeslagen versie van de desbetreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door Gebruiker.

19.3. De door DOUBBLE verzonden elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij het tegendeel door de Gebruiker wordt bewezen. Indien de communicatie niet is ontvangen als gevolg van afleverings- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de e-mailbox van Gebruiker, komt dit voor risico van Gebruiker, ook indien de e-mailbox bij een derde is gehuisvest.

 

20. Totstandkoming overeenkomst

20.1. Uitingen van DOUBBLE met betrekking tot het ter beschikking stellen van de Dienst gelden als een uitnodiging tot het doen van een aanbod. Tenzij een aparte schriftelijke overeenkomst wordt gesloten, komt de overeenkomst tot stand door de bevestiging van DOUBBLE van de inschrijving van Gebruiker. Bevestiging kan elektronisch of, indien zulks is overeengekomen, schriftelijk plaatsvinden.

 

21. Dienst(verlening)

21.1. Alvorens een Gebruiker van de App gebruik kan maken, dient hij/ zij deze voorwaarden te accepteren, die onder meer zijn te raadplegen op www.focusapp.nl.

21.2. DOUBBLE verstrekt aan Gebruiker ten behoeve van de Dienst één dan wel het overeengekomen aantal gebruikersnamen en wachtwoorden. Het is Gebruiker toegestaan om de gebruikersnamen en wachtwoorden aan andere Gebruiker te verstrekken onder de voorwaarde dat de Gebruiker de Gebruiksvoorwaarden zal accepteren. 

21.3. DOUBBLE heeft het recht de App van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om Gebreken te herstellen of om te voldoen aan bij of krachtens de wet gestelde regels. 

21.4. DOUBBLE zal zich inspannen om eventuele Gebreken in de App op te lossen, maar kan niet garanderen dat alle Gebreken worden hersteld. Indien een aanpassing leidt tot een wijziging in de functionaliteit, zal DOUBBLE Gebruiker daarvan vóór de wijziging op de hoogte stellen. Omdat de Dienst aan meerdere Gebruikers wordt geleverd, is het niet mogelijk om alleen voor individuele Gebruikers van een bepaalde aanpassing af te zien. De gebruikersdocumentatie van de huidige versie van de App zal op website van DOUBBLE steeds in elektronische vorm beschikbaar zijn voor de Gebruiker.

21.5. Alle Diensten (waaronder maar niet beperkt tot de Dienst) worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de overeenkomst DOUBBLE uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven. Eventuele afspraken over het serviceniveau worden steeds slechts schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen.

 

22. Beschikbaarheid en Onderhoud

22.1. DOUBBLE behoudt zich het recht voor de Dienst tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van de App. DOUBBLE zal Gebruiker tijdig van tevoren op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. DOUBBLE zal wegens zodanige buitengebruikstelling van de Dienst nimmer tot enige schadevergoeding jegens Gebruiker gehouden zijn.

22.2. DOUBBLE zal zich inspannen om de overeengekomen Dienst steeds naar behoren te doen functioneren en streeft naar een zo hoog mogelijke beschikbaarheid, kwaliteit en beveiliging van de Dienst. DOUBBLE geeft echter, anders dan zoals eventueel opgenomen in de overeenkomst, geen enkele garantie. Onder beschikbaarheid wordt begrepen dat de App te downloaden is van verschillende locaties en dat de App daadwerkelijk functioneert.

22.3. Indien de App door opzet of grove schuld van DOUBBLE langer dan een aaneengesloten periode van 1 maand niet beschikbaar is, dan heeft Gebruiker recht op een restitutie van de eventueel vooruitbetaalde vergoedingen naar rato over de periode dat de Dienst niet beschikbaar is geweest.

 

23. Ondersteuning

23.1. DOUBBLE kan Gebruiker online ondersteunen bij gebruik van de Dienst. De ondersteuning wordt alleen per e-mail verleend. DOUBBLE zal zich inspannen om de vragen adequaat en binnen drie werkdagen te beantwoorden. DOUBBLE kan echter niet instaan voor de juistheid en/of volledigheid van de antwoorden.

23.2. Tenzij anders overeengekomen in een aparte overeenkomst, zal DOUBBLE geen supportwerkzaamheden verrichten op de locatie van Gebruiker.

 

24. Content APP

24.1. De door derden (Partners) aangeleverde en geplaatste content wordt geplaatst onder de enkele verantwoordelijkheid van de betreffende Partner.

24.2. DOUBBLE is op geen enkele manier verantwoordelijk, noch aansprakelijk voor de inhoud van de door Partners geplaatste content, geplaatste links en informatie bij alle content. DOUBBLE kan niet garanderen dat de geplaatste content up-to-date, compleet en/of accuraat is.

24.3. Gebruiker vrijwaart DOUBBLE voor alle mogelijke aanspraken van Gebruikers als gevolg van door Partners geplaatste content. 

24.4. Partners kunnen prijzen koppelen aan geplaatste content, waarbij Gebruikers via (mini) games een prijs kunnen winnen. DOUBBLE is op geen enkele wijze verantwoordelijk noch aansprakelijk voor het daadwerkelijk uitkeren van eventueel gewonnen prijzen en Gebruiker dient de betreffende Partner aan te spreken bij onregelmatigheden bij de uitkering van eventueel gewonnen prijzen. Het daadwerkelijk uitkeren van prijzen kan 4 weken in beslag nemen.

24.5. Prijzen worden uitgekeerd via DOUBBLE  en zijn niet inwisselbaar tegen geld. Gebruiker geeft – in het geval van een gewonnen prijs- eenmalig toestemming aan DOUBBLE haar adresgegevens te gebruiken voor het toezenden van een gewonnen prijs, eventueel door het doorgeven van adresgegevens aan een verzenddienst.

24.5. DOUBBLE spant zich in de geplaatste content (campagnes, posts en games) in de App te controleren, maar is niet verantwoordelijk, noch aansprakelijk voor content die onrechtmatig is, dan wel strijd oplevert met rechten van derden. Wordt zij evenwel gewezen op het potentieel onrechtmatig karakter van geplaatste content dan zal zij met een ‘notice take down’ melding aan de betreffende Partner of Gebruiker de content verwijderen. 

 

25. Intellectuele Eigendomsrechten

25.1. De intellectuele eigendomsrechten alsmede alle vergelijkbare rechten voor het beschermen van data en gegevens op de App die DOUBBLE in het kader van de overeenkomst ter beschikking stelt, blijven berusten bij DOUBBLE of bij de derde van wie DOUBBLE het recht heeft verkregen (een onderdeel van) deze App aan Gebruiker ter beschikking te stellen.

25.2. Indien naar het oordeel van DOUBBLE aannemelijk is dat komt vast te staan dat door DOUBBLE onder de overeenkomst ter beschikking gestelde App inbreuk maakt op enig recht van een derde, is DOUBBLE gerechtigd, naar eigen keuze, 

1) zorg te dragen dat Gebruiker gebruik kan blijven maken van de ter beschikking gestelde App, of 

2) de levering van de desbetreffende Diensten te staken tegen betaling van een redelijke vergoeding voor het gebruik daarvan en eventueel terugbetaling van het meerdere, of 

3) naar het redelijke oordeel van DOUBBLE gelijkwaardige App ter beschikking te stellen. Iedere verdergaande aansprakelijkheid, verplichting tot verdere nakoming of verplichting tot schadevergoeding is hiermee uitgesloten.

25.3. Gebruiker staat ervoor in dat hij, indien en voor zover door hem in het kader van de overeenkomst aan DOUBBLE, materialen of gegevens ter beschikking worden gesteld, daartoe gerechtigd is en dat deze materialen en gegevens geen inbreuk maken op rechten van derden.

25.4. Behoudens voor zover dwingendrechtelijk toegestaan bij wet of in de overeenkomst, mag Gebruiker de ter beschikking gestelde App, daaronder begrepen documentatie, niet als basis te gebruiken voor het vervaardigen van nieuwe software, verveelvoudigen, decompileren, daarop reverse-engineering toepassen, vertalen, aanpassen of soortgelijke als voorgaande handelingen verrichten. Voorts is het niet toegestaan beveiligingen of technische (gebruiks)beperkingen van App te verwijderen of te omzeilen.

25.5. De (intellectuele) eigendomsrechten op de door een Gebruiker ingevoerde Data blijven berusten bij de Gebruiker. DOUBBLE mag deze Data niet voor eigen gebruik aanwenden of aan derden verstrekken met uitzondering van artikel 24.5.

 

26. Aansprakelijkheid

26.1. De totale aansprakelijkheid van DOUBBLE wegens toerekenbare tekortkoming is per gebeurtenis beperkt tot vergoeding van directe schade.

26.2. Aansprakelijkheid van DOUBBLE voor indirecte schade (gevolgschade, indirecte schade, winstderving en/of geleden verlies en gemiste besparingen ) is uitgesloten. 

26.3. De aansprakelijkheid volgens dit artikel is in alle gevallen beperkt tot het schadebedrag welke door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering c.q. de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per gebeurtenis per jaar.

 

27. Overmacht

27.1. Een Partij is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een tekortkoming van ingeschakelde derden of toeleveranciers, alsmede iedere situatie waarop de desbetreffende Partij feitelijk geen (beslissende) controle kan uitoefenen (waaronder stroomstoringen, uitval van de internetverbinding).

27.2. Zodra duidelijk is dat de overmacht situatie langer dan 3 (drie) maanden zal duren, heeft de andere Partij het recht deze overeenkomst te ontbinden, zonder schadeplichtig te zijn. 

 

28. Geheimhouding

28.1. Indien en voor zover bij de uitvoering van de overeenkomst vertrouwelijke informatie van een Partij ter kennis komt van de andere Partij zal deze ontvangende Partij deze informatie alleen gebruiken voor het uitvoeren van deze overeenkomst en toegang tot die informatie beperken tot personen die daarvan voor dat doel kennis moeten nemen. Partijen staan ervoor in dat deze personen door een arbeidsovereenkomst en/of een geheimhoudingsovereenkomst verplicht zullen zijn tot geheimhouding van deze vertrouwelijke informatie.

28.2. Onder vertrouwelijke informatie valt niet informatie die reeds openbaar was op het moment dat deze ter kennis kwam of naderhand is geworden, of die de ontvangende Partij ook van een derde heeft gekregen zonder dat daarbij een geheimhoudingsverplichting is opgelegd of deze derde daartoe verplicht was.

28.3. Geen verplichting tot geheimhouding bestaat ingevolge een verplichting tot mededeling bestaat op grond van of krachtens een wettelijk voorschrift.

 

29. Duur en beëindiging

29.1. De overeenkomst wordt aangegaan indien de inschrijving van Gebruiker bevestigd is door DOUBBLE en de Gebruiker de Gebruiksvoorwaarden heeft geaccepteerd. De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode dat Gebruiker de App gebruikt.

29.2. In geval van (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van (het bedrijf van) Gebruiker heeft DOUBBLE het recht deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat DOUBBLE schadeplichtig is.

29.3. In geval van een ontbinding of opzegging als bedoeld in dit artikel zullen de volgende verplichtingen van de Gebruiker na het einde van de overeenkomst doorlopen:
– openstaande betalingen;
– geheimhouding;
– intellectuele eigendomsrechten;
– aansprakelijkheid.
Deze verplichtingen zullen blijven bestaan voor zo lang als DOUBBLE op het voortbestaan daarvan in redelijkheid aanspraak kan maken.

29.4. DOUBBLE is gerechtigd (een aanbiedingsvorm van) de Dienst te beëindigen, met inachtneming van een redelijke termijn, indien technische of bedrijfseconomische redenen daartoe noodzaken. Bestaande overeenkomsten eindigen uiterlijk met ingang van de datum waarop de Dienstverlening wordt beëindigd. 

29.5. Partijen treden in het geval van beëindiging van de Dienst direct in overleg omtrent de (wijze van) overdracht van data, de Dienstverlening en/of overige beheersmaatregelen.

29.6. Alle werkzaamheden die door DOUBBLE in het kader van het voorgaande lid worden verricht worden op basis van nacalculatie tegen de alsdan geldende tarieven in rekening gebracht.

 

30. Wijzigingen en aanvullingen

30.1. Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de overeenkomst zijn slechts geldig indien zij schriftelijk en/of elektronisch worden overeengekomen. Een en ander geldt als een bewijsovereenkomst. Indien een wijziging en/of aanvulling als bedoeld in dit artikellid wordt overeengekomen, geldt deze wijziging of aanvulling slechts voor de desbetreffende overeenkomst.

30.2. DOUBBLE kan deze voorwaarden en/of de eventuele tarieven van de Dienst eenzijdig wijzigen en de gewijzigde voorwaarden op de bestaande overeenkomst van toepassing verklaren, waarbij DOUBBLE deze minstens één kalendermaand voordat deze van kracht worden zal bekendmaken. In geval van wijziging van deze voorwaarden en/of tarieven dan wel een wijziging in de functionaliteit van de App plaatsvindt, is de Gebruiker gerechtigd de overeenkomst, binnen 3 maanden na verzending van de (elektronische) mededeling van de wijziging te beëindigen indien de nieuwe voorwaarden en/of tarieven wezenlijk ten nadele strekt van de Gebruiker dan wel leidt tot een Dienstverlening die wezenlijk afwijkt van de Dienstverlening zoals die vóór de wijziging gold. De Gebruiker is niet gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien de wijziging noodzakelijk was om te voldoen aan bij of krachtens de wet gestelde regels.

 

31. Varia, toepasselijk recht en bevoegde rechter

31.1. Op deze voorwaarden en de uitvoering daarvan is Nederlands recht van toepassing. 

31.2. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van deze voorwaarden zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Gelderland, locatie Nijmegen, met dien verstande dat DOUBBLE het recht heeft vorderingen, al dan niet gelijktijdig tegen Gebruiker aanhangig te maken bij andere rechterlijke colleges die bevoegd zijn van dergelijke vorderingen kennis te nemen.

31.3. Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in deze voorwaarden zijn slechts geldig indien zij schriftelijk worden overeengekomen en kunnen slechts daarmee worden bewezen. Indien enkele van de voorwaarden ongeldig zijn of worden, dan tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

31.4. Behoudens voor zover zulks naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, zullen voor de uitleg van de gehele overeenkomst in eerste instantie de bewoordingen bepalend zijn. Indien de bewoordingen, ook in onderlinge samenhang bezien, niet tot een in de gegeven omstandigheden redelijke uitleg kunnen leiden, zullen de redelijke (commerciële) bedoelingen van partijen als maatstaf gelden bij de uitleg. Tegenbewijs tegen niet prima facie onduidelijke bewoordingen, alsmede bewijs gericht op andere uitlegbronnen dan de redelijke commerciële bedoelingen van partijen, is niet toegestaan. Het in dit artikellid bepaalde geldt als een bewijsovereenkomst.

 

32. Datum gelding voorwaarden

32.1. Deze voorwaarden gelden vanaf 20 november 2023.